ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

Wydawnictwa

NASZE PUBLIKACJE:

PUBLIKACJE Z LAT 1959-2000

 1. Stanisław Skibiński, Chełm, Komisja Krajoznawcza przy Zarządzie Okręgu PTTK w Lublinie, Lublin 1959 

 2. Ryszard Płecha, Rezerwaty, parki i pomniki przyrody województwa chełmskiego, Regionalna Pracownia Krajoznawcza Zarządu Wojewódzkiego PTTK, Chełm 1979

 3. Ryszard Płecha, Turystyczne szlaki piesze województwa chełmskiego - Szlak Pojezierny, RPK ZW PTTK, Chełm 1979

 4. Ryszard Płecha, Turystyczne szlaki piesze województwa chełmskiego - Szlak Pomników Walki I Męczeństwa Wokół Chełma, Szlak Partyzancki, Szlak I Armii Wojska Polskiego, RPK ZW PTTK, Chełm 1980

 5. Ryszard Płecha, Z prac krajoznawczych. Województwo chełmskie (materiały krajoznawcze województwa chełmskiego 1970-1978), Komisja Krajoznawcza ZG PTTK i ZW PTTK w Chełmie, Warszawa 1980

 6. Leszek Samocki, Barbara Sławińska, Ryszard Płecha, Chełm - informator turystyczny, RPK ZW PTTK, Chełm 1980

 7. Konstanty Prożogo, Medale chełmskie 1765-1982, Muzeum Okręgowe i ZW PTTK, Chełm 1983

 8. Konstanty Prożogo, Katalog chełmskich oznak turystycznych 1960-1981, ZW PTTK, Chełm 1985

 9. Pagóry. Jednodniówka ZO PTTK im. K. Janczykowskiego w Chełmie 1910-28 IV - 1985 pod red. Juliana Adamczewskiego i Jana A. Paszkiewicza, Chełm 1986

 10. Mieczysław Sawa, Sprawozdanie z udziału delegacji Koła Przewodników Terenowych w Chełmie w jubileuszu XXV-lecia Koła Przewodników w Lublinie w dniach 12-13.Ix.1977 R., Zarząd KPT PTTK, Chełm 1986

 11. Zapomniana i zaniedbana sprawa (reprint opracowania Komitetu Obywatelskiego przy Radzie Miejskiej w Chełmie ze stycznia 1936 r.), Zarząd KPT PTTK w Chełmie, Chełm 1986

 12. Józef Tworek, 25 Lat Koła Przewodników Terenowych PTTK w Chełmie, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1986

 13. Zbigniew Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Zeszyt szkoleniowy Nr 1/87, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1987

 14. Tadeusz Sławiński, Słowniczek architektury i sztuk plastycznych, Zeszyt szkoleniowy Nr 2, Zarzad KPT PTTK, Chełm 1987

 15. Józef Tworek, Przewodnictwo turystyczne na Ziemi Chełmskiej, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1987

 16. Jan A. Paszkiewicz, Ostatnie lata unickiej diecezji chełmskiej (1864-1875), Zeszyt szkoleniowy Nr 3, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1987

 17. Jan A. Paszkiewicz, Chełmianie na urzędach centralnych w dawnej Polsce, Zeszyt Szkoleniowy Nr 5, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1987

 18. Witold Kliza, Ośrodek zagłady Sobibór, Zeszyt szkoleniowy Nr 5, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1988

 19. Konstanty Prożogo, Rezerwaty, pomniki przyrody i parki województwa chełmskiego, Zeszyt szkoleniowy Nr 6, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1988

 20. Konstanty Prożogo, Rezerwaty, pomniki przyrody i parki województwa chełmskiego, Komisja Ochrony Przyrody ZW PTTK, Chełm 1988

 21. Jan A. Paszkiewicz, Chełmszczyzna a traktat brzeski, Zeszyt szkoleniowy Nr 7, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1988

 22. Z piosenką na wycieczce, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1988

 23. Joanna Daszkiewicz, Zygmunt Gardziński, Stanisław Lencewicz (1889-1944), Zeszyt krajoznawczy Nr 1, Rpk ZW PTTK, Chełm 1989

 24. Jan A. Paszkiewicz, O Niepodległą (1918-1920). Materiały związane z wydarzeniami w chełmskiem Cz. 1, Zeszyt szkoleniowy Nr 8, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1990

 25. Tadeusz Sławiński, Katalog zabytków województwa chełmskiego Cz. I, Zeszyt szkoleniowy Nr 9, Zarząd KPT PTTK, Chełm 1990

 26. Tadeusz Sławiński, Katalog Zabytków Województwa Chełmskiego, Cz. Ii, Zeszyt Szkoleniowy Nr 10, Zarząd Kpt Pttk, Chełm 1990

 27. Narcyz Bondyr, Józef Tworek, Ogólnopolskie spływy kajakowe "Bug". Informator - przewodnik, RPK ZO PTTK, Chełm 1992

 28. Narcyz Bondyr, Roztoczańskie szlaki kajakowe, RPK ZO PTTK, Chełm 1992

 29. Tradycje chełmskiej turystyki i krajoznawstwa 1910 - 28 IV - 1995 (teksty K. Prożogo, J. A. Paszkiewicz), ZO PTTK, Chełm 1995

 30. Jan A. Paszkiewicz, PTTK. Oddział im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie (folder - składanka), ZO PTTK i WOIT, Chełm 1997PUBLIKACJE WYDANE OD 2000 R.W STRONĘ CHEŁMA... DZIEJE MIASTA I SUBSTANCJA KULTUROWA OKOLIC, POD RED. JANA A. PASZKIEWICZA, CHEŁM 2000

"W stronę Chełma..." to publikacja o charakterze przewodnika historyczno-krajoznawczego. Główny tekst (autorstwa Jana A. Paszkiewicza) to synteza dziejów miasta. w ramach uzupełnienia zaprezentowano wykaz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz przyrodnicze obszary i obiekty chronione (autorstwa Zbigniewa Lubaszewskiego i Tadeusza Suskiego). Cennym elementem są również aneksy, prezentujące dorobek wydawniczy Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, w tym publikacje krajoznawcze, medale pamiątkowe i medaliony, a także odznaki turystyczne.

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z EKOLOGII I OCHRONY PRZYRODY (MATERIAŁY SZKOLENIOWE), CHEŁM 2003

Publikacja przygotowana przez Komisję Ochrony Przyrody Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, prezentująca podstawowe wiadomości z zakresu ochrony przyrody i ekologii, w tym między innymi zestawienie chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także charakterystykę głównych obiektów chronionych w rejonie Chełma. Autorami tekstów są: Franciszek Kurek, Zbigniew Lubaszewski, Monika Milczak, Jan Paszkiewicz, Henryka Poziomkowska, Teresa Prończuk, Modest Sieciechowicz oraz Tadeusz Suski. Konsultantem pracy był dr Marek Sołtys.

 

PARKI PODWORSKIE POWIATU CHEŁMSKIEGO, CHEŁM 2006

Parki podworskie powiatu chełmskiego”, autorstwa Zbigniewa Lubaszewskiego, prezentują blisko 80 dawnych parków dworskich i folwarcznych, zachowanych w różnym stanie na terenie powiatu chełmskiego. Wydawnictwo zaopatrzone zostało we wstęp poświęcony dziejom parków dworskich na ziemiach polskich, a także mapę prezentującą usytuowanie poszczególnych obiektów, plany wybranych parków oraz fotografie. 

REZERWATY PRZYRODY POWIATU CHEŁMSKIEGO, CHEŁM 2006

Pozycja "Rezerwaty przyrody powiatu chełmskiego”, autorstwa Sławomira Korpysza, Pawła Łapińskiego i Agnieszki Petruk, została wydana staraniem Komisji Ochrony Przyrody Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie i Wydawnictwa „TAWA”. Prezentuje podstawowe informacje o 11 rezerwatach przyrody, znajdujących się na terenie powiatu chełmskiego. Główną część publikacji poprzedza rozdział poświęcony historii ochrony rezerwatowej w Polsce i typach rezerwatów w świetle aktualnych przepisów. Wydawnictwo zaopatrzono również w mapę prezentująca usytuowanie rezerwatów na terenie powiatu chełmskiego, mapy poszczególnych rezerwatów, fotografie chronionych roślin i siedlisk przyrodniczych. 

 

Obie pozycje zostały przygotowane przy współpracy Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych (obecnie Zarząd Parków Krajobrazowych Polesia) i chełmskiej Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Obie instytucje udostępniły materiały, mapy i fotografie. Pomocy finansowej udzielił Urząd Miasta Chełm oraz Regionalna Fundacja Innowacji w Chełmie. Obie pozycje można nabyć w księgarni „TAWA” przy ul. Krzywej 41.         

POMNIKI PRZYRODY POWIATU CHEŁMSKIEGO, CHEŁM 2007

 "Pomniki przyrody powiatu chełmskiego" to kolejna pozycja poświęcona obiektom przyrodniczym, wydana staraniem Komisji Ochrony Przyrody Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie oraz Wydawnictwa TAWA. Obok prezentacji 89 obiektów, wydawnictwo zawiera ogólną charakterystykę pomnikowej formy ochrony przyrody oraz przybliża gatunki chronionych drzew. w publikacji zaprezentowano najbardziej aktualne informacje o chełmskich pomnikach przyrody, których ilość uległa zmianie po wydanym 30 stycznia 2007 r. rozporządzeniu Wojewody Lubelskiego. Na podstawie tej decyzji zdjęto ochronę z 18 obiektów, w tym między innymi z tzw. Wysokiej Górki w Chełmie (grodzisko w obrębie Górki Chełmskiej). Uzupełnieniem tekstów przygotowanych przez działaczy chełmskiego PTTK (Sławomira Korpysza, Zbigniewa Lubaszewskiego, Pawła Łapińskiego i Agnieszkę Petruk) są fotografie wybranych obiektów, wykonane specjalnie na potrzeby wydawnictwa. Publikacja została wydana dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Urzędu Miasta Chełma i Urzędu Gminy Chełm. Książkę można nabyć w księgarni Tawa przy ul. Krzywa 41.

CHEŁMSKIE KRAJOBRAZY, CHEŁM 2008

"Chełmskie krajobrazy" to album fotograficzny prezentujący walory przyrodniczo-kulturowe Chełma i okolic. Autorami zdjęć są działacze Komisji Ochrony Przyrody Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego: Sławomir Korpysz, Zbigniew Lubaszewski, Paweł Łapiński, Agnieszka Oleszczuk-Stachel, Marek Ułanowski oraz Grzegorz Chwesiuk, Teodor Dutkiewicz, Aleksandra Korpysz i Waldemar Taurogiński. Współwydawcą albumu jest Wydawnictwo TAWA Waldemara Taurogińskiego, a wsparcia finansowego udzielili: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Miasta Chełm.

JAN A. PASZKIEWICZ, „KU NIEPODLEGŁEJ. Z DZIEJÓW OPORU ANTYKOMUNISTYCZNEGO w CHEŁMSKIEM, CHEŁM 2008

Autorem publikacji „Ku Niepodległej. Z dziejów oporu antykomunistycznego w Chełmskiem” jest Jan Antoni Paszkiewicz, emerytowany nauczyciel historii II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie, związany z opozycją demokratyczną i NSZZ „Solidarność”, wieloletni działacz PTTK i regionalista, autor licznych publikacji poświęconych dziejom Chełma i ziemi chełmskiej. w bieżącym roku Jan Antoni Paszkiewicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce (uroczystość miała miejsce 1 lipca 2008 r., odznaczenie przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wręczyła poseł Beata Mazurek). Na publikację, noszącą podtytuł „teksty, materiały, wspomnienia”, złożyły się między innymi artykuły poświęcone organizacjom niepodległościowym, publikowane na łamach „Tygodnika Chełmskiego” w latach 2006-2007, a także materiały niepublikowane oraz wspomnienia działaczy chełmskiej „Solidarności”.

OBIEKTY ZABYTKOWE CHEŁMA I POWIATU CHEŁMSKIEGO. ZABYTKI ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA, CHEŁM 2008

Pozycja wydana staraniem Komisji Opieki nad Zabytkami Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego oraz Wydawnictwa TAWA, prezentuje zabytki architektury i budownictwa Chełma i powiatu chełmskiego objęte ochroną konserwatorską. Podstawowa część publikacji (prezentowana w podziale na gminy) uzupełniona został wprowadzeniem poświęconym ochronie zabytków na świecie i w Polsce, a także zestawienie obiektów o walorach zabytkowych, nieobjętych wpisem do rejestru oraz słowniczkiem terminów architektonicznych. Równie cennym uzupełnieniem są zdjęcia obiektów zabytkowych, wykonane specjalnie na potrzeby wydawnictwa oraz mapka prezentująca usytuowanie poszczególnych obiektów. Tekst opracowali: Sławomir Korpysz i Zbigniew Lubaszewski.

CHEŁMSKIE - ŚCIEŻKAMI POGRANICZA, CHEŁM 2009

"Chełmskie - ścieżkami pogranicza" to kolejny album fotograficzny prezentujący walory przyrodniczo-kulturowe Chełma i okolic. Autorami zdjęć są działacze Komisji Ochrony Przyrody Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego: Aleksandra Korpysz, Sławomir Korpysz, Zbigniew Lubaszewski, Paweł Łapiński,  i Krzysztof Pawlik. Współwydawcą albumu jest Wydawnictwo TAWA Waldemara Taurogińskiego, a wsparcia finansowego udzielili: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Miasta Chełm.

POMNIKI I TABLICE PAMIĄTKOWE CHEŁMA, CHEŁM 2009

Pozycja wydana staraniem Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego oraz Wydawnictwa TAWA jest pierwszym wydawnictwem zawierającym pełne zestawienie pomników i tablic pamiątkowych na terenie miasta.  Z racji zawartości stanowi cenne uzupełnienie publikacji krajoznawczo-turystycznych oraz pomoc w edukacji historycznej i regionalnej. Tekst opracował Zbigniew Lubaszewski. Publikacja zawiera również specjalnie przygotowany materiał zdjęciowy.. Realizację zadania wspierało finansowo Wydawnictwo Tawa. Pomocy merytorycznej udzielili pracownicy chełmskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków, władze chełmskich placówek oświatowych i duchowni z chełmskich parafii .

ODDZIAŁ PTK-PTTK w CHEŁMIE 1910 - 2010, CHEŁM 2010

Publikacja "Oddział PTK-PTTK w Chełmie 1910 - 2010"  to wydawnictwo jubileuszowe, upamiętniające 100-lecie powstania Oddziału PTK w Chełmie.  Na blisko dwustu stronach umieszczono teksty prezentujące historię Oddziału i struktur funkcjonujących w ramach Oddziału, spisy władz, wspomnienia, biogramy zasłużonych działaczy, zestawienie wydawnictw, medali, odznak i plakietek rajdowych, skany dokumentów i fotografie. Pozycja była jednym z elementów obchodów jubileuszu Oddziału. Wydana został dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Chełm, Starostwa Powiatowego w Chełmie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

CHEŁMSKIE PARKI, CHEŁM 2010

Chełmskie parki" to kolejny album fotograficzny prezentujący walory przyrodniczo-kulturowe Chełma i okolic. Tym razem obiektem zainteresowania stały się parki podworskie na obszarze powiatu chełmskiego oraz parki miejskie z terenu Chełma. Autorami zdjęć są działacze Komisji Ochrony Przyrody Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego: Aleksandra Korpysz, Sławomir Korpysz, Zbigniew Lubaszewski, Agnieszka Oleszczuk-Stachel i Paweł Łapiński. Zdjęcie na okładke wykonał znany chełmski fotografik Karol Dromlewski. Album został opatrzony rozbudowanym wstępem, prezentującym w syntetyczny sposób historię prezentowanych obiektów oraz tabelarycznym zestawieniem podstawowych informacji o chełmskich parkach podworskich (miejscowość, właściciele, powierzchnia, ilość drzew, gatunki występujących drzew, pomniki przyrody). Współwydawcą albumu jest Wydawnictwo TAWA Waldemara Taurogińskiego, a wsparcia finansowego udzielili: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Miasta Chełm.

POWSTANIE STYCZNIOWE NA ZIEMI CHEŁMSKIEJ. TRADYCJA I DZIEDZICTWO, CHEŁM 2013

Wydawnictwo przygotowane przez Komisję Krajoznawczą Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, prezentujące wystąpienia z sesji naukowej odbytej 29 listopada 2013 r. w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, przeprowadzonej w ramach projektu: POWSTANIE STYCZNIOWE NA ZIEMI CHEŁMSKIEJ. ŚLADY ZAPOMNIANYCH WALK, wspieranego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Autorami tekstów są przedstawiciele środowisk naukowych Lublina i Chełma, a także chełmscy historycy i regionaliści (m.in. prof. dr hab. Wiesław Śladkowski, prof. dr hab. Witold Kołbuk, dr hab. Eugeniusz Wilkowski, dr Paweł Kiernikowski, mgr Stanisław Gołub i mgr Zbigniew Waldemar Okoń). Publikacja od strony redakcyjnej przygotował Zbigniew Lubaszewski, natomiast od strony edytorskiej chełmskie Wydawnictwo TAWA Waldemara Taurogińskiego. Wydawnictwo ukazało się dzięki pomocy finansowej Miasta Chełm oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Chełmie.