ul. Narutowicza 14,
22-100 Chełm

Tel. +48 600 419 664
poczta@chelm.pttk.pl

Regulamin rajdów rowerowych

REGULAMIN Rajdów Rowerowych „Chełmskiego Klubu Cyklistów PTTK” w Chełmie

 • §1. Regulamin dotyczy wszelkiego rodzaju rajdów, wycieczek i spacerów rowerowych, zwanych dalej „rajdami”, organizowanych przez „Chełmski Klub Cyklistów PTTK” w Chełmie”, zwany dalej „Klubem”.
 • §2. Celem rajdów jest:
 1. Poznawanie ciekawych miejsc i obiektów krajoznawczych.
 2. Pogłębianie wiedzy o odwiedzanych regionach.
 3. Propagowanie turystyki rowerowej, jazdy na rowerze i zdrowego trybu życia.
 4. Integracja środowiska turystycznego.
 5. Zdobywanie punktów do odznak turystyczno-krajoznawczych.
 • §3.Informacje ogólne:
 1. Uczestnicy biorą udział w rajdach rowerowych na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnicy rajdu – członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską objęci są ubezpieczeniem grupowym NNW, pozostali ubezpieczają się we własnym zakresie.
 3. Uczestnicy mogą dodatkowo ubezpieczać się indywidualnie.
 4. Udział w rajdach rowerowych jest bezpłatny. W przypadku ewentualnej opłaty, informacja o niej zamieszczona będzie w informacji o rajdzie.
 5. Uczestnikiem rajdu może być każdy rowerzysta. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.
 6. Rajd może zostać odwołany ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe (silny wiatr, intensywne opady deszczu lub śniegu, mróz, lód na drodze itp.). Osoby zainteresowane rajdem powinny skontaktować się z kierownikiem rajdu lub organizatorem rajdu godzinę przed startem i sprawdzić czy ruszamy w trasę.
 7. W przypadku awarii roweru uniemożliwiającej udział w rajdzie, uczestnik odłącza się od grupy, po uprzednim poinformowaniu kierownika rajdu i wraca we własnym zakresie.
 8. Długość i trudność trasy oraz tempo jazdy dostosowane są do możliwości całej grupy tak, aby nikt z uczestników nie pozostał sam na drodze.
 • §4. Obowiązki uczestnika:
 1. Przestrzeganie Karty Turysty, regulaminu rajdu oraz przepisów ruchu drogowego.
 2. Posiadanie sprawnego, odpowiednio wyposażonego z obowiązującymi przepisami roweru (w tym konieczne zapasowej dętki lub łatek) i ubioru odpowiedniego do warunków pogodowych.
 3. Wpisanie się na listę uczestników, stanowiące jednocześnie akceptację regulaminu rajdu.
 4. Stosowanie się do uwag i wskazówek kierownika rajdu lub organizatora.
 5. Każdy uczestnik rajdu w pełni odpowiada za swoje bezpieczeństwo oraz zachowanie na trasie. Nie utrudnia jazdy innym rowerzystom i nie stwarza zagrożeń.
 6. Jazda w przydzielonej grupie.
 7. Poinformowanie prowadzącego grupę o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie bądź odłączeniu się.
 8. Przygotowanie kondycyjne stosownie do długości oraz trudności trasy.
 9. Pomaganie innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku oraz utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pobytu.
 10. Zabrania się uczestniczenia w rajdzie po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz ich spożywania w trakcie rajdu.
 11. Zalecana jest jazda w kasku ochronnym i posiadanie kamizelki odblaskowej.
 • §5. Postanowienia końcowe:
 1. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku w materiałach przygotowywanych przez Klub w formie elektronicznej i drukowanej, jak również do umieszczenia swojego imienia, nazwiska na karcie uczestników.
 2. Za ewentualne szkody spowodowane przez uczestników bądź osoby trzecie, a także doznane przez uczestników nie z winy organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu kierownik rajdu lub organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z rajdu ze skutkiem natychmiastowym.
 • §6. Interpretacja zapisów zawartych w regulaminie oraz sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator rajdu.